Jak wygląda inspekcja gotowości operacyjnej KSRG w 2018 r.?

Z początkiem bieżącego roku weszło w życie zarządzenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Główną zmianą jest test dotyczący wiedzy ogólnej, który będzie wykonywany w poszczególnych jednostkach OSP w całym kraju. To nie powinno zbyt mocno dziwić, gdyż od posiadanej wiedzy zależy też umiejętność radzenia sobie druhów w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz innych osób. 

Przygotowany test będzie złożony z dziesięciu pytań podzielonych na kilka grup w zależności od pełnionej funkcji: ratownik, kierowca, dowódca. Każde pytanie będzie oceniana w przedziale od 0 do 10. Oprócz testu, kontroli poddane zostaną także budynki, w których znajdują się siedziby jednostek OSP. W czasie kontroli przydzielone zostaną punkty, które później określą ocenę ogólną w poszczególnych kategoriach. Poniżej prezentujemy podział w uwzględnieniem punktacji:

    1. Ocena gotowości strażaków OSP (0-10 pkt)

    2. Ocena przebiegu alarmowania (0-10 pkt)

    3. Ocena dokumentacji (0-5 pkt)

    4. Ocena gotowości do bezzwłocznego skorzystania z narzędzi ratowniczych, pojazdów, urządzeń łączności (0-15 pkt)

    5. Ocena ćwiczeń (0-50 pkt)

    6. Ocena wiedzy teoretycznej druhów (0-10 pkt)

Widzimy więc, że mamy do przyznania łącznie 100 punktów. W razie potrzeby inspekcja może skorzystać z możliwości zmiany punktacji w postaci dodania lub odjęcia punktów ze względu na pojawienie się niespodziewanej sytuacji niewystępującej w powyższej skali. Końcowa ocena będzie zależna od liczby uzyskanych punktów: 98-100 pkt – ocena celująca, 93-98 pkt – ocena bardzo dobra, 80-93 pkt – ocena dobra, 65-80 ocena dostateczna, pow. 50-65 pkt – ocena dopuszczająca oraz 0-50 pkt – ocena niedostateczna.