Ochrona przeciwpożarowa w budynkach inwentarskich.

Rolnictwo to wymagająca branża nie tylko jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt, lecz także warunki, które muszą zostać spełnione przez budynki inwentarskie. Jedynym z wymagań, które bezpośrednio dotyczą budynków gospodarczych są te z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Opracowania dokumentu pod nazwą „Fire Protection in farm buildings: CFPA-E No 17:2015 F z 2015 r.” podjął się Europejski Związek Ochrony Przeciwpożarowej (CFPA-E). 

Zalecenia CFPA

Organizacja od kilku lat zajmuje się bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ale nie tylko. Głównym celem działalności instytucji jest wypracowanie zbliżonych do siebie procedur stosowanych we wszystkich państwach Europy oraz prezentacja rozwiązań i modeli dostosowanych do realizacji w budynkach użytkowych. Dokument skierowany głównie do właścicieli farm i budynków inwentarskich ma za zadanie ukazać rolę zabezpieczeń w celu właściwej ochrony mienia oraz zwierząt hodowlanych (inwentarz żywy, aktywa rolnicze). Wytyczne dla rolników podzielono na kilka obszarów: podział budynku na strefy pożarowe, zapewnienie właściwych warunków do ewakuacji ludzi oraz zwierząt, wyposażenie obiektów w niezbędne urządzenia oraz instalacje, przystosowanie budynku do działań gaśniczych. Dokument obejmuje także zadania z zakresu minimalizacji ryzyka powstawania ognia w budynkach.

Wśród założeń CFPA znalazły się wymogi dotyczące konstrukcji budynku inwentarskiego. Jego konstrukcja powinna uniemożliwiać powstawanie pożarów oraz niwelować możliwość rozprzestrzeniania się dymu oraz ognia. Przygotowano specjalny standard, który ma zabezpieczać budynek. Obiekt należy podzielić na strefy pożarowe, przyjmując jednocześnie, iż klasa odporności ogniowej dla części oddzielenia pożarowego nie powinna być mniejsza niż 60 min. W przypadku podłogi, ścian o budowie ognioodpornej wydzielającej pomieszczenia takie jak kotłownie, czy warsztaty należy zastosować materiały uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia przez minimum 60 minut. Podobny wymóg dotyczy wszystkich kanałów w pomieszczeniach, które mogłyby przenosić płomienie. Miejsca takie jak kanały wentylacyjne , otwory technologiczne, czy serwisowe należy dodatkowo zabezpieczyć do momentu uzyskania klasy odporności ogniowej dla pomieszczeń już posiadających właściwą ochronę. W przypadku dachu CFPA zaleca wykonanie ich z materiałów niepalnych. Z kolei w obiektach w pobliżu głównego budynku inwentarskiego o odpowiedniej odporności ogniowej należy zrezygnować z instalacji wentylacyjnych przyłączonych od obiektu niechronionego do chronionego. W ten sposób ograniczamy do minimum ryzyko rozprzestrzeniania się ognia w razie pożaru.

Dla budynków gospodarczych znajdujących się odległości bliższej niż 15 metrów przyjęto konieczność zastosowania ograniczeń dla składowanych materiałów. Wszelkie materiały palne trzeba trzymać w oddaleniu o minimum 15 metrów od budynków gospodarczych. Podobne zalecenie dotyczy otworów wentylacyjnych, które należy zamontować przy grzbiecie dachu w wybranych budynkach. Ogranicza to możliwość przenoszenie się ognia oraz dymu. 

Instalacje w budynkach inwentarskich oraz urządzenia

Zalecenia Europejskiego Związku Ochrony Przeciwpożarowej dotyczą również wyposażenia budynku w urządzenia gaśnicze. Rolnicy powinni rozmieścić gaśnice w miejscach, gdzie występuje ryzyko zagrożenia pożarowego. Dokument obejmuje przede wszystkim sprzęt gaśniczy w postaci hydrantów wewnętrznych wraz z instalacją wodociągową. Wytyczne dotyczą jedynie pomieszczeń, gdzie nie panują ujemne temperatury mogące prowadzić do przemarzania systemu wodnego. Natomiast wśród gaśnic zalecenie obejmuje przede wszystkim urządzenia proszkowe klasy 34A233BC lub wyższej o pojemności środka gaśniczego minimum 6 kg. Przyjęto także odległości w budynku do najbliższego sprzętu gaśniczego, maksymalny dystans to 15 metrów.  Dla węża gaśniczego przyjmuje się długość wprost proporcjonalną do odległości w budynku. W praktyce oznacza to, iż wąż musi mieć długość umożliwiającą dotarcie do dowolnego miejsca w budynku, gdzie może pojawić się ogień. W budynkach o dużej kubaturze przyjmuje się możliwość montażu kilku węży. Budynki inwentarskie powinny posiadać także w pełni sprawną instalacje elektryczną oraz odgromową wykonaną przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia w tym zakresie.

Systemy sygnalizacji pożaru w budynkach inwentarskich

Sugerowanym przez instytucję rozwiązaniem jest montaż automatycznego systemu alarmowania wraz z wczesną detekcją pożaru. Takie zabezpieczenie ma umożliwić zaalarmowanie pracowników w celu ich ewakuacji. Systemy sygnalizacji pożaru coraz częściej goszczą także w rolnictwie, gdzie z powodzeniem sprawdzają się przy zabezpieczeniu gospodarstwa. Wczesne powiadomienie odpowiednich służb pozwala znacznie szybciej reagować w razie pojawienia się ognia. Szybszy przyjazd strażaków to także skuteczniejsza interwencja i obniżone ryzyko poniesionych strat. Dlatego zalecamy projektowanie systemów sygnalizacji pożaru.

Zbiorniki wodne, czyli ujęcia wody przy budynkach inwentarskich

Zgodnie z zaleceniami CFPA właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków gospodarczych wymaga posiadania zbiornika wodnego. Przyjęto, iż pożar może być gaszony przy użyciu źródła w pobliżu: rzeki, stawu, jeziora. Właściwa ochrona ppoż wymaga od właściciela gospodarstwa rolnego szczególnej uwagi już w fazie projektowej. Należy uwzględnić parametry budynków inwentarskich takie jak lokalizacja innych obiektów, ilość kondygnacji, rodzaj zwierząt hodowlanych, czy wysokość budynku. Budynek powinien więc spełniać nie tylko warunki użytkowe, lecz także przeciwpożarowe. Dobrym rozwiązaniem przy równoczesnym zachowaniu optymalnych zabezpieczeń w budynkach gospodarczych jest prowadzenie regularnych szkoleń pracowniczych z zakresu ochrony ochrony przeciwpożarowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *