Zakres pomocy ratowników medycznych będzie zwiększony?

Wskazuje na to projekt rozporządzenia MSWiA, który trafił właśnie do konsultacji. Dokument to nic innego jak lista świadczeń zdrowotnych, które będą mogły być wykonywane przez ratowników medycznych pracujących na co dzień w służbach ochrony państwa, Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. To stosowne udogodnienie, które pozwala zgodnie z prawem pełnić swoje obowiązki wielu ratownikom w całym kraju. 

Zmiana ustawy w Państwowym Ratownictwie Medycznym z maju bieżącego roku pozwalała pracownikom służb podlegających pod MSWiA na pełnienie zawodu ratownika medycznego w określonych jednostkach prewencji, zarówno tej w grupach przeciwpożarowych, jak i tych w oddziałach antyterrorystycznych. Oczywiście każdy z pracowników musi posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe, wówczas możliwa jest służba w jednostkach ratowniczo – gaśniczych włączonych do KSRG. Dokładny zapis znajdziemy w artykule 11 zawartym w ustawie, który nakazuje ministrowi spraw wewnętrznych i administracji określenia obowiązującej listy świadczeń zdrowotnych, które mogą być wykonywane przez ratowników medycznych. Wszystko to rzecz jasna w porozumieniu z ministrem zdrowia. Dokument podzielono na trzy kategorie niesienia pomocy i wyszczególniono wszystkie akcje ratownicze, które można wykonać:

1. Samodzielne dla pełnienia akcji służbowych w miejscach zagrożenia, pojawienia się wydarzeń o charakterze terrorystycznym, miejscach klęsk żywiołowych, działań wojennych, czy terenach objętych katastrofami

2. Samodzielne dla osób, gdy nie ma znaczenia, czy ukończyły one odpowiedni kurs medyczny ogłoszony przez ministra właściwego ds. wewnętrznych

3. Pod kontrolą (nadzorem) lub w porozumieniu z lekarzem

Cała lista świadczeń dostępna jest w załącznikach do rozporządzenia. Należy się z nią zapoznać, gdyż zawiera ona cały szereg możliwych do wykonania czynności np. wykonanie intubacji, defibrylacji, kardiowersji, dojścia doszpikowego, kaniulacji żył obwodowych, odbarczenia odmy, opatrywania ran, a nawet podaniu określonych leków. Aktualnie w Państwowej Straży Pożarnej pracuje 670 ratowników medycznych.